Onderwijs

Standpunt kwaliteitszorg | 04-11-2014 |

De huidige besparingsronde in het hoger onderwijs dreigt ook de kwaliteit
van dat onderwijs aan te tasten. De zorg voor kwaliteit staat dan ook hoog op
het prioriteitenlijstje van VVS. Kwaliteitszorg draagt niet enkel bij tot de
continue verbetering van het hoger onderwijs, het dient eveneens ter
verantwoording van de overheidsmiddelen. Dit alles resulteert in een breed
gedragen vertrouwen in de kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs. Dit
standpunt bespreekt de zich ontvouwende discussie rond externe kwaliteitszorg

Nota herindeling academiejaar | 21-05-2014 |

VVS wil:

  • Tegelijk aandacht voor nieuwe onderwijs- en examenvormen in de denkoefening
    over de herindeling van het academiejaar.
  • Een minimumduur voor de blok- en examenperiodes, met genoeg tijd voor
    feedback na de eerste examenkans en voldoende tijd om te studeren voor de
    tweede examenkans.

Het behouden van de kerst-, paas- en zomervakantie op het moment van de
schoolvakanties.

De volledige nota is te vinden in de bijlage.

Standpunt en beleidsadvies financieringsdecreet |30-04-2014|

VVS schreef, als adviesorgaan, dit beleidsadvies neer met als doel de
volgende regering te adviseren bij de uitgestelde evaluatie van het decreet
betreffende de financiering van de hogescholen en de universiteiten in
Vlaanderen (14 maart 2008), hierna genoemd financieringsdecreet. Maar dit
beleidsadvies is niet enkel aan de overheid gericht, ook de andere partnes
binnen het onderwijs zoals de instellingen, vakbonden of onderwijsgerelateerde
organisaties vinden hierin de visie van de Vlaamse Vereniging van Studenten in
terug.

Standpunt Taalbeleid |30-04-2014|

VVS erkent de meerwaarde van meertaligheid en pleit dan ook voor meer
aandacht voor taalonderricht in het hoger onderwijs. Studenten moeten de
internationale vakterminologie onder de knie krijgen en anderstalige
vakliteratuur kunnen volgen. Het aanbieden van anderstalige cursussen kan de
talenkennis van studenten vergroten. Toch zijn er ook gevaren aan het aanbieden
van anderstalig onderwijs, zoals het verhogen van de drempel tot het hoger
onderwijs en het verlagen van de leeropbrengst. Daarom pleit VVS voor een

Standpunt Contingentering | 25-04-2013 |

VVS pleit:
- voor een contingentering onder de vorm van een toelatingsexamen in de
opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Iedereen die afstudeert moet recht
hebben op een RIZIV nummer.
- het oprichten van een begeleidingscommissie van het toelatingsexamen, die de
kwaliteit en inhoud controleert.
- Rationeel bepaalde quota voor artsen en tandartsen, op basis van een actueel
kadaster.
- Het correct opvullen van de quota en voldoende financiering om dit te kunnen
verwezenlijken.

Standpunt implementatielasten flexibilisering | 06-11-2013 |

VVS wil:
- dat een parallel aanbod van werktrajecten blijft bestaan en aangemoedigd wordt
 
- geen beperkte toegang tot inschrijving via creditcontracten
 
- het behoud van de examencontracten
 
- de vervanging van het leerkrediet door een systeem van studievoortgangsbewaking
 

Standpunt Onderzoeksmaster | 06-11-2013 |

VVS wil niet dat er een onderzoeksmaster komt als alternatief voor een tweejarige master. Het lijkt ons dat de overheid en de instellingen de onderzoeksmaster aangrijpen ter vervanging van de andere opties voor de uitbreiding van de studieomvang. VVS kan hier niet akkoord mee gaan, de onderzoeksmaster mag de deuren niet sluiten voor de andere tweejarige masters als flauw afkooksel ervan. Het volledige standpunt vind je in de bijlage

Standpunt Loopbaandebat leraren | 27-06-2013 |

VVS pleit voor:
- differentiatie van de lerarenloopbaan met meer ruimte voor de begeleiding van
jonge leerkrachten
- het herbekijken van het systeem van vaste benoemingen
- een verloning op basis van de functie, ongeacht het diploma
- gedifferentieerde verloning, afhankelijk van de context waarin les gegeven
wordt

Pagina's