Onderwijs

Standpunt Contingentering | 25-04-2013 |

VVS pleit:
- voor een contingentering onder de vorm van een toelatingsexamen in de
opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Iedereen die afstudeert moet recht
hebben op een RIZIV nummer.
- het oprichten van een begeleidingscommissie van het toelatingsexamen, die de
kwaliteit en inhoud controleert.
- Rationeel bepaalde quota voor artsen en tandartsen, op basis van een actueel
kadaster.
- Het correct opvullen van de quota en voldoende financiering om dit te kunnen
verwezenlijken.

Standpunt implementatielasten flexibilisering | 06-11-2013 |

VVS wil:
- dat een parallel aanbod van werktrajecten blijft bestaan en aangemoedigd wordt
 
- geen beperkte toegang tot inschrijving via creditcontracten
 
- het behoud van de examencontracten
 
- de vervanging van het leerkrediet door een systeem van studievoortgangsbewaking
 

Standpunt Onderzoeksmaster | 06-11-2013 |

VVS wil niet dat er een onderzoeksmaster komt als alternatief voor een tweejarige master. Het lijkt ons dat de overheid en de instellingen de onderzoeksmaster aangrijpen ter vervanging van de andere opties voor de uitbreiding van de studieomvang. VVS kan hier niet akkoord mee gaan, de onderzoeksmaster mag de deuren niet sluiten voor de andere tweejarige masters als flauw afkooksel ervan. Het volledige standpunt vind je in de bijlage

Standpunt Herindeling academiejaar | 27-06-2013 |

De huidige structuur van het academiejaar is niet altijd afgestemd op nieuwe
onderwijs- en evaluatievormen die in sommige richtingen aan een opmars bezig
zijn. Met meer papers, tussentijdse opdrachten en permanente evaluatie doorheen
de lesweken wordt de werkdruk in de blok- en examenperiode sterk verminderd,
maar de werklast tijdens de lesweken neemt in sommige opleidingen sterk toe.
Het concept 'studentgecentreerd leren' zet aan tot nadenken of de indeling van
het academiejaar niet moet wijzigen. VVS weegt in deze nota de voor- en nadelen
af.

Standpunt Loopbaandebat leraren | 27-06-2013 |

VVS pleit voor:
- differentiatie van de lerarenloopbaan met meer ruimte voor de begeleiding van
jonge leerkrachten
- het herbekijken van het systeem van vaste benoemingen
- een verloning op basis van de functie, ongeacht het diploma
- gedifferentieerde verloning, afhankelijk van de context waarin les gegeven
wordt

Standpunt Uitbreiding studieomvang |06-12-2012 |

Afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van de universiteiten en het
ministerie van onderwijs een discussie nota geschreven over de uitbreiding

van de studieomvang. De bedoeling was een globaal kader te creëren
waaraan het volgens de Vlaamse Regering nog ontbrak.

VVS ziet in deze discussie nota echter niet het beloofde globale
kader. De principes van de uitbreiding

van de studieomvang worden in deze nota helemaal herschreven,maar
het omringende kader blijft vaag.

Standpunt lerarenopleiding | 29-06-2012 |

Met dit standpunt rond de lerarenopleiding wil de Vlaamse Vereniging van
Studenten (VVS) op de beleidsevaluatie van de lerarenopleiding te wegen. De
belangrijkste punten in dit standpunt zijn: - de invoering van een educatieve
master als alternatief voor de SLO - de verbetering van aanvangsbegeleiding en
instap in het werkveld - controle op de vakdidactische voeling van docenten in
de lerarenopleiding, aangezien zijn een voorbeeld moeten zijn voor studenten -
de kans op voldoende en kwaliteitsvolle stage-ervaringen voor elke student -

Standpunt werkplekleren | 3-05-2012 |

VVS vindt werkplekleren erg belangrijk, maar heeft toch enkele bezorgdheden over werkplekleren in het hoger onderwijs. Er is al veel te doen rond stages in de lerarenopleiding of bij de invoering van de tweejarige master, maar we willen eigenlijk werkplekleren in het algemeen onder de loep nemen.

Standpunt oriënteringsproef | 19-04-2012 |

Het oriënteringsproces van scholieren en studenten verdient meer aandacht
dan het momenteel krijgt. VVS stelt in dit document een systeem van twee
progressieve oriënteringsproeven voor, dat onderdeel kan uitmaken van de
begeleiding van dit proces. We benadrukken het belang van een duidelijke
communicatie naar alle betrokken partijen, het vrijblijvende karakter van de
resultaten en bovenal de essentiële begeleiding die aan deze proeven gekoppeld
moet zijn.

Pagina's