Onderwijs

Standpunt Taalbeleid |20-04-2017|

VVS erkent de meerwaarde van meertaligheid en pleit dan ook voor meer aandacht voor taalonderricht in het hoger onderwijs. Studenten moeten de internationale vakterminologie onder de knie krijgen en anderstalige vakliteratuur kunnen volgen. Het aanbieden van anderstalige cursussen kan de talenkennis van studenten vergroten. Toch zijn er ook gevaren aan het aanbieden van anderstalig onderwijs, zoals het verhogen van de drempel tot het hoger onderwijs en het verlagen van de leeropbrengst.

Standpunt Flexibilisering |10-2-2016|

Flexibilisering in het hoger onderwijs is een even vaak gehoord, als vaag begrip. Een flexibel hoger onderwijs is een essentieel onderdeel van de Europese hoger onderwijsruimte. Het maakt dat studenten kunnen studeren waar, wanneer en hoeveel ze willen en dit in gans Europa. Flexibilisering lag eveneens aan de basis van studievoortgangsbewaking en leerkrediet: de twee mechanismes die de vrijheid enigszins begrenzen. Tien jaar na de invoering van het flexibiliseringsdecreet zijn we toe aan een herziening: is flexibilisering een zegen geweest?

VVS vraagt transparantie en kwalitatieve (en kwantitatieve) informatie bij de instellingsreviews |10-05-2016|

VVS vraagt in deze nota om transparantie voor elke betrokken partij, met kwantitatieve maar vooral kwalitatieve informatie over de opleidingen in elke instelling.

VVS wil ook pleiten voor informatie over zowel de gevolgde methode als informatie over de resultaten van de instellingsreview.

Standpunt Lerarenopleiding |21-04-2016|

VVS pleit voor een hoogkwalitatieve lerarenopleiding, waarin gemotiveerde en goed ingelichte studiekiezers1 steeds voldoende en praktisch ingevulde ruimte krijgen om kundige leraren te worden. Voor VVS kunnen de ingenomen doelstellingen en uitgangspunten niet gerijmd worden met een vermindering van studiepunten in de lerarenopleiding. Elke lerarenopleiding moet in zijn eigen soort kwalitatief ingevuld worden, waarbij de aanvangsbegeleiding de instroom van nieuwe leraren in het werkveld kan versterken en bovendien de lerarenloopbaan kan diversifiëren. Leraar worden moet opnieuw een positieve keuze worden en blijven, VVS pleit daarom ook voor een vermindering van administratieve lasten doorheen de opleiding en loopbaan.

Standpunt Oriëntering |21-04-2016|

In dit standpunt geeft VVS haar positie weer over wat voor haar een sterk oriënteringstraject moet zijn. Voor VVS kan een oriënteringstraject alleen een meerwaarde bieden op voorwaarde dat dit een geïntegreerde, effectieve en valide invulling krijgt. VVS doet ook een voorstel voor de concrete uitwerking hiervan en sluit zich aan bij het standpunt van de Vlaamse Scholierenkoepel1. VVS vraagt om een versterkte invulling door leraren en CLB’s en een goede samenwerking tussen beiden, transparante informatievoorziening en de middelen die hierbij horen. 

Oriëntatieproeven of ijkingsproeven kunnen, indien ze in hoge mate gevalideerd en betrouwbaar zijn, naast enkele van de bestaande neutrale proeven, deel uitmaken van dit traject. Indien proeven niet voldoende valide en betrouwbaar zijn, kunnen zij een extra watervaleffect inhouden en een beperkende invloed hebben op studiekiezers. Om deze reden kan VVS deze proeven niet steunen indien niet of onvoldoende voldaan is aan deze voorwaarden.

Standpunt HBO5 |3-3-2016|

Op de AV van 3/3/2016 stemde VVS over haar vernieuwd standpunt over het Hoger Beroeps Onderwijs, kwalificatieniveau 5.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bracht enkele jaren geleden een standpunt uit over HBO. Om de belangrijkste aandachtspunten van VVS met betrekking tot dit dossier opnieuw onder de aandacht te brengen, vat dit document samen waar we in de toekomst in vertegenwoordiging verder moeten op hameren.

Standpunt Werkplekleren |3-3-2016|

Op de AV van 3/3/2016 stemde VVS over het geactualiseerde standpunt werkplekleren.

Standpunt ijkingsproeven |12-03-2015|

VVS erkent dat toelatingsproeven een positieve invloed kunnen uitoefenen op de oriëntering van de student maar waarschuwt er tegelijkertijd voor dat (niet-) bindende toelatingsproeven niet het beoogde wondermiddel zijn en pas echt tot hun recht komen in de bredere context van een gedegen oriënteringstraject. In onderstaand standpunt schetsen we niet enkel de pijnpunten of vraagstukken waar een ijkingsproef mee af te rekenen krijgt, we formuleren ook zelf onze visie op de inplanting en organisatie van dergelijke proeven.

Standpunt Rationalisering |12-03-2015|

Het kabinet vindt dat het hoger onderwijsaanbod moet gerationaliseerd worden. Het kabinet stelt dat de perceptie bestaat dat het hoger opleidingsaanbod niet rationeel is, met als drie pijnpunten een gebrek aan transparantie, een gebrek aan schaalgrootte en een financieringsmechanisme dat leidt tot een programmeringsopbod. Concreet wordt gevraagd werk te maken van een inhoudelijk meer transparant en een organisatorisch geoptimaliseerd aanbod. Voor VVS is rationalisering niet het hakken in faculteiten en/of het afschaffen van volledige opleidingen.

Standpunt Kwaliteitszorg | 04-11-2014 |

De huidige besparingsronde in het hoger onderwijs dreigt ook de kwaliteit van dat onderwijs aan te tasten. De zorg voor kwaliteit staat dan ook hoog op het prioriteitenlijstje van VVS. Kwaliteitszorg draagt niet enkel bij tot de continue verbetering van het hoger onderwijs, het dient eveneens ter verantwoording van de overheidsmiddelen. Dit alles resulteert in een breed gedragen vertrouwen in de kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs. Dit standpunt bespreekt de zich ontvouwende discussie rond externe

Pagina's