Sociaal en diversiteit

Standpunt Mobiliteit |20-04-2017|

VVS ijvert voor inclusieve en eengemaakte vervoersbewijzen, voor een duurzame fietsveiligheid in de studentensteden en voor transparante communicatie omtrent vervoerskosten die de Vlaamse student moet ondernemen om zijn of haar opleiding tot een goed einde te brengen.

Standpunt Studentenhuisvesting FEF en VVS

VVS en FEF - de Fédération des Etudiants Francophones- willen samen pleiten voor kwaliteitsvolle en transparante huisvesting voor hun (Brusselse) studenten. In dit verenigd en tweetalig standpunt trekken de verenigde Nederlandstalige en Franstalige studenten aan één zeil om elke student te vertegenwoordigen en een stem te geven in dit complexe dossier. Voor de studenten is er zeker nog vooruitgang te boeken om de duidelijkheid van contracten en overeenkomsten te verhogen.

Nota Kinderbijslag

Recent kwamen verschillende berichten in de actualiteit over een voorstel van de KU Leuven om langdurig zieke studenten een uitzondering toe te kennen op de norm om 27 studiepunten te ontvangen om het kindergeld te behouden . VVS wil met deze nota graag ook haar visie geven op kinderbijslag vanuit het studentenperspectief in enkele specifieke situaties. De huidige problemen in deze situaties houden voor VVS een kans in om rekening te houden met de zorgen van studenten bij de aangekondigde hervorming van de kinderbijslag .

Standpunt Studentenovereenkomsten |10-05-2016|

VVS ijvert ervoor om de 50 RSZ-lage werkdagen om te zetten in een telling in RSZ-lage uren met maximale invulling. VVS vindt het geen goed idee om studentenarbeid aan lage RSZ enkel toe te laten als weekend- en vakantiewerk, maar ijvert voor flexibiliteit. Daarnaast vraagt VVS ook graag aandacht voor de regelgeving rond onthaalbeleid en de werkomstandigheden van studenten. Tot slot waardeert VVS de reeds gemaakte inspanningen voor de website en applicatie Student@work, en geeft het graag nog enkele suggesties naar de toekomst toe.

Standpunt Studentenstemrecht |21-04-2016|

Studenten vormen een belangrijke positieve kracht van verandering in de maatschappij. Politici refereren vaak naar jongeren als “onze toekomst”. Ook wij, als VVS, zijn ervan overtuigd dat studenten vaak een heldere en verfrissende blik kunnen bieden op bestaande problemen. Net daarom is het van belang om die emancipatie te ondersteunen en aan te drijven. Een zelfstandige student moet daarom ook de mogelijkheid krijgen om te kunnen stemmen in zijn of haar studentenstad, zonder de nefaste repercussies die daar vandaag aan vast hangen (verlies kindergeld,...).

Standpunt Studentenhuisvesting |19-11-2015|

VVS wil met dit standpunt pleiten voor toegankelijke studentenhuisvesting die bovendien van een geüniformeerde kwaliteit is. In deze context verdedigt VVS het modelhuurcontract, dat niet bedoeld is om elke student letterlijk hetzelfde contract te laten afsluiten, maar wel om een duidelijkere structuur en hogere transparantie te promoten. VVS wil met betere communicatie en overlegmomenten op elk beleidsniveau voor alle studenten kwaliteitsvolle huisvesting promoten.

Standpunt Jobstudentenstatuut | 20-05-2015 |

VVS ijvert er voor om de 50 RSZ-lage werkdagen om te zetten in 400 RSZ-lage werkuren. VVS vindt het geen goed idee om studentenarbeid aan lage RSZ enkel toe te laten als weekend- en vakantiewerk, maar ijvert voor flexibiliteit. Daarnaast is er ook nood aan een betere bescherming van de student op de werkvloer en een betere communicatie rond het jobstudentenstatuut. Een digitaal systeem waar de jobstudent zijn eigen situatie kan invullen en vergelijken met de geldige regelgeving zou een grote stap voorwaarts zijn. Lees ons volledige standpunt in bijlage.

Standpunt Studentenhuisvesting |25-06-2014|

Al geruime tijd is er nood aan fundamentele aanpassingen op het vlak van studentenhuisvesting. Begin 2007 bracht de Vlaamse Vereniging van Studenten een advies uit over studentenhuisvesting en deze standpunttekst is een geactualiseerde en meer volledige versie van dat standpunt.

Standpunt mobiliteit |19-03-2014 |

Alle studenten hebben met mobiliteit te maken, zowel pendelstudenten als kotstudenten. Mobiliteit is meer dan de trein en bus naar huis: het gaat ook over verkeersveiligheid en de weg van en naar college.. In dit standpunt licht VVS alle belangrijke punten omtrent studentenmobiliteit kort toe.

Standpunt studiegelden | 19-02-2014 |

VVS gaat niet akkoord met het feit dat organisaties zoals Vlhora een verhoging van de studiegelden overwegen. VVS vraagt zich af hoe een verhoging van de studiegelden te rijmen valt met een beleid dat streeft naar de democratisering van het (hoger) onderwijs. Ook op Europees vlak wordt tegen een verhoging van de studiegelden gepleit als middel om het begrotingstekort weg te werken. VVS streeft voor een democratisch en kwaliteitsvol hoger onderwijs en vindt dat de verantwoordelijkheid van de financiering van het hoger onderwijs nog steeds prioritair bij de Vlaamse overheid ligt.

Pagina's