Externe Werking

VVS is actief binnen heel wat beleids -en overlegorganen van het Vlaamse hoger onderwijs. Onze mandatarissen proberen zo goed mogelijk de belangen van de studenten van het Vlaamse hoger onderwijs te verdedigen. We lichten kort de belangrijkste beleidsactoren toe. Een integrale mandatenlijst - inclusief de openstaande mandaten - kan je hier terugvinden.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming is het ministerie bevoegd voor (zo goed als) alle onderwijsmateries in Vlaanderen. Dit ministerie bestaat enerzijds uit agentschappen waarvan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) het meest relevant is voor VVS. Dit agentschap werkt vooral op implementatie van beleid zoals dienstverlening aan studenten en instellingen. Anderzijds werkt het departement vooral op beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie. De huidige minister van onderwijs volgt o.a. via de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement alle actuele kwesties in het Vlaamse hoger onderwijs op. De minister en haar kabinetsleden volgen op deze manier ook de gang van zaken bij VVS op en hebben regelmatige contacten met de raad van bestuur. De commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement is elke donderdag live te volgen via de website van het Vlaams Parlement.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Vlaamse Onderwijsraad

Vlaamse Onderwijsraad

De Vlaams Onderwijsraad (VLOR) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming, en is in de eerste plaats dus een adviesorgaan. Zo beoordeelt zij de beleidsplannen van de overheid en doet zelf voorstellen over het Vlaamse onderwijsbeleid. De Vlaamse minister van Onderwijs is verplicht het advies van de VLOR in te winnen voor alle voorontwerpen van decreet over onderwijs. De VLOR is representatief samengesteld, iedereen die op één of andere manier bij onderwijs betrokken is, heeft vertegenwoordigers in de VLOR (zie onderstaand schema). Voor het hoger onderwijs is o.a. de Raad Hoger Onderwijs van de VLOR zeer belangrijk. De Vlaamse Vereniging van Studenten is decretaal bepaald als de organisatie die studenten kan afvaardigen naar de VLOR.

Vlaamse Interuniversitaire Raad

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) is een autonoom overlegorgaan dat wordt gefinancierd door de universiteiten. Het werd in 1976 bij decreet opgericht als instelling van openbaar nut. Als koepelorganisatie staat de VLIR in voor het organiseren, begeleiden en opvolgen van interuniversitair gedragen standpunten over een brede waaier van thema’s gerelateerd aan het hoger onderwijs. De VLIR organiseert binnen deze thema’s ter voorbereiding van adviezen, standpuntbepalingen en andere specifieke onderwerpen werkgroepen waarin de universiteiten vertegenwoordigd zijn. Ook de studenten zijn via VVS vaak vertegenwoordigd in deze werkgroepen.

Vlaamse Interuniversitaire Raad
Vlaamse Hogescholeraad

Vlaamse Hogescholeraad

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) werd in 1998 bij decreet erkend als instelling van openbaar nut en wordt ook gefinancierd door de hogescholen. De VLHORA adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten inzake het hogeschoolonderwijs, het projectmatige wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Daarnaast organiseert en stimuleert de VLHORA ook het overleg tussen de instellingen over alle materie die de hogescholen aanbelangen. Ook de VLHORA organiseert vanuit deze taken verschillende werkgroepen ter voorbereiding van adviezen, standpuntbepalingen en andere specifieke onderwerpen. Via VVS worden hier vaak studenten voor uitgenodigd en in vertegenwoordigd.

Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Zij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa

Vlaamse Jeugdraad
Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

De kerntaak van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) bestaat uit het begeleiden en ondersteunen van de Vlaamse hogescholen en universiteiten en hun personeel bij de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Centraal bij die implementatie staat het verbeteren van de participatie (instroom, doorstroom, uitstroom) van studenten met functiebeperkingen in het Vlaams hoger onderwijs. Vanuit de intermediaire rol van het SIHO is de overheid betrokken bij elke actie.