Hoe werken we?

Hoe is VVS intern gestructureerd? Uit welke organen bestaat onze werking en wat doen zij precies? Na het lezen van deze pagina heeft onze interne werking geen geheimen meer voor jou! Onderaan deze pagina kan je ook onze verslagen, statuten en ons huishoudelijk reglement terugvinden.

het bestuur

Het bestuur van VVS heeft als taak de dagelijkse werking van de vzw te waarborgen. Dit houdt in dat verschillende bestuurders verantwoordelijk zijn voor financiën, personeelsbeleid, inhoudelijk beleid. Bovendien wordt een voorzitter van de vzw aangesteld, net als een ondervoorzitter. De raad van bestuur is samengesteld uit leden van de av. Interessen in een bestuursfunctie binnen VVS? Check dan zeker deze pagina waar je ook onze functieprofielen kan terugvinden.

algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van VVS en komt minimum vier keer samen per academiejaar. Hier worden beleidsbeslissingen gemaakt, wordt de raad van bestuur verkozen en kunnen studentenvertegenwoordigers aangeven of er vanuit hun lokale achterban problemen of opmerkingen zijn gerezen i.v.m. voorgestelde standpunten van het bureau dat gericht is op Vlaamse visies. De algemene vergadering is samengesteld uit studentenvertegenwoordigers uit heel Vlaanderen. Elke studentenraad dat lid is van VVS kan gebruik maken van een aantal stemmen, verhoudingsgewijs berekend a.d.h.v. data van de Databank Hoger Onderwijs.

Ook als individuele student ben je welkom op de algemene vergadering als onafhankelijke studentenvertegenwoordiger. In dit geval kan je deelnemen aan de vergaderingen maar niet aan de stemmingen. Als onafhankelijk studentenvertegenwoordiger kan je ook verkozen worden als mandataris!

bureau

Het bureau bestaat uit één studentenvertegenwoordiger per lokale studentenraad. Dit orgaan is erop gericht om vanuit een Vlaams perspectief de standpunten van VVS te bepalen. Concreet betekent dit dat de studentenvertegenwoordigers in het bureau het belang van élke Vlaamse student voor ogen houden i.p.v. het belang van de lokale studentenraad. Dit orgaan maakt ook elke beslissing in consensus om deze eenheid te waarborgen.

Het bureau heeft als taak de mandatarissen en externe vergaderingen op te volgen. Op die manier is het bureau een soort van collectief, Vlaams geheugen waarin terugkoppelingen worden gemaakt van de externe vergaderingen. De tweede hoofdtaak van het bureau is om standpunten te bepalen a.d.h.v. deze actuele informatie. Het bureau of de algemene vergadering kunnen beslissen om een werkgroep op te richten om dit voor te bereiden. Werkgroepen worden steeds opgevolgd door onze rapporteurs.

werkgroepen

Het bureau en/of de algemene vergadering kunnen beslissen om een werkgroep op te richten over een specifiek thema om een standpunt grondig te laten voorbereiden. Deze werkgroepen handelen dus specifiek over één onderwerp, zodat zowel relevante terugkoppelingen als concrete tekstvoorstellen besproken kunnen worden. Op het bureau worden een rapporteur en een co-rapporteur aangeduid. De rapporteur organiseert deze werkgroepen en zorgt voor een kwalitatieve terugkoppeling hiervan naar de bureaus.

staf

De stafmedewerkers zijn de vaste personeelsleden van VVS. Zij staan in voor de organisatorische en dagelijkse werking, zorgen voor de continuïteit en ondersteunen en begeleiden de raad van bestuur bij hun beleidsvoorbereidende werk. U kan de stafleden contacteren via staf@vvs.ac

intern audit comité

Het Intern Audit Comité is samengesteld uit oud-studentenvertegenwoordigers met ervaring in VVS. Vanuit deze expertise ondersteunen zij de raad van bestuur en av op een adviserende en controlerende manier. Zo zijn ze sterk betrokken bij de opmaak van de begroting en jaarrekening, personeelsbeleid en hervormingen.

Statuten

Download hier de statuten van de Vlaamse
Vereniging van Studenten

Downloaden

Intern Reglement

Download hier het intern reglement
van de Vlaamse Vereniging van Studenten

Downloaden

Verslagen

De verslagen van de algemene vergadering en bureauvergadering zijn vrij toegankelijk voor iedereen en kunnen geraadpleegd worden op deze pagina. Vragen? Aarzel niet en neem gerust contact op met het bestuur (bestuur@vvs.ac) of de staf (staf@vvs.ac). 

Raadpleeg hier onze verslagen