Kiezen voor GAS is kiezen tegen de samenleving

213 organisaties uit het middenveld uit de drie gemeenschappen vragen met aandrang aan de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om het wetsvoorstel rond de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) niet goed te keuren. Lees de oproep van het verenigde middenveld: oproep GAS nl - oproep GAS fr. Hieronder vind je de lijst van ondertekenende organisaties. Met dit krachtige ultieme signaal uit het verenigde middenveld hopen we de volksvertegenwoordigers tot dialoog te bewegen.

Brussel, 26 mei 2013
Gemeentelijke Administratieve Sanctie: de impact van uw stem
Geachte,
Donderdag 30 mei 2013 wordt een belangrijke dag voor de samenleving en het middenveld. Het
wetsvoorstel m.b.t de Gemeentelijke Administratieve Sanctie ligt dan immers ter goedkeuring voor
aan onze Volksvertegenwoordigers. Het wetsvoorstel en de huidige praktijk van de Gemeentelijke
Administratieve Sancties zijn moeilijk verzoenbaar met onze kijk op het gebruik van de publieke
ruimte en de manier waarop we met elkaar samenleven.
Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste jareneen brede consensus is ontstaan tussen
middenveldorganisaties, academici en juristen. Vandaag willen we u vanuit het verzamelde
middenveld een laatste keer duidelijk maken wat de impact is van de stem is die u mogelijk zal uitbrengen.
Het voorliggend wetsvoorstel is problematisch op volgende punten:
− U kiest er voor om het principe van de scheiding der machten, een fundament van de democratie en de rechtstaat, te verlaten.
− Door het gebruiken van het begrip 'overlast' zonder duidelijke grenzen af te bakenen, zet u de deur open voor willekeur.
− U kiest voor rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid.
− U kiest mee voor een onbezonnen leeftijdsverlaging.
− U stemt voor een opstap naar een steeds uit
dijend parallel systeem.
− U kiest voor een aanpassing van het wettelijk kader zonder ernstige evaluatie en objectief
onderzoek naar de impact van de huidige wetgeving.
Voor deze wet stemmen is kiezen tegen de samenleving en het middenveld.
De meer gedetailleerde standpunten en adviezen uit het middenveld kan u terug vinden op
We willen u dan ook met aandrang vragen om uw stem goed te overwegen en dit wetsvoorstel niet
goed te keuren. Wij geloven dat er door dialoog met alle betrokkenen een wetgevend kader kan
komen dat wel een draagvlak heeft, ook bij het brede maatschappelijke middenveld.
We doen deze oproep namens 213 organisaties die u hieronder kan terug vinden. En nu is het aan u.
Met vriendelijke groet,
Het verenigde middenveld