Naar een transparant financieringsdecreet

Naar aanleiding van de evaluatie van het financieringsdecreet die zoals decretaal vastgelegd had moeten afgerond zijn voor januari 2014, werkte de Vlaamse Verenging van Studenten (VVS) het laatste anderhalf jaar aan een analyse van het financieringsdecreet, waarbij de knelpunten werden onderzocht. Een algemene conclusie is dat het huidige financieringsmodel niet transparant genoeg is voor VVS. Het nieuwe financieringssysteem zou meer inzicht moeten geven in de financierbaarheid van de student naar de instellingen en de overheid en ook naar de student toe. VVS kaart aan dat deze doelstelling nog steeds niet behaald is. Het financieringsmodel heeft, naast zijn gebrek aan transparantie, ook nog vele inhoudelijke tekortkomingen.  

De drie belangrijkste tekortkomingen volgens VVS zijn een onvoldoende transparant financieringssysteem, een ontoereikende financiering om kwalitatief hoger onderwijs te waarborgen en het niet stimuleren van een hoog studierendement. Deze laatste tekortkoming staat een tijdige heroriëntering van studenten in de weg. VVS wil een constructieve bijdrage leveren tot de beleidsvorming en doet zelf een voorstel tot een nieuw systeem van intpufinanciering.

Heroriëntering

 

Het huidige financieringssysteem houdt onvoldoende rekening met het studierendement van de student. Hierdoor wordt de heroriëntering van een student vaak uitgesteld totdat die student financieel niet meer aantrekkelijk is voor de instelling. Voor de student komt op dat moment een heroriëntering vaak veel te laat, waardoor er problemen kunnen ontstaan met het leerkrediet. VVS wil dat de Vlaamse overheid voorziet in een incentive voor instellingen die studenten tijdig heroriënteren.   

 

Nieuw voorstel

Als oplossing voor dit probleem heeft VVS een aanpassing aan het systeem van inputfinanciering bedacht om een laattijdige heroriëntering tegen te gaan. Dit financieringssysteem is een wijziging van de inputfinanciering, waarbij instellingen een incentive krijgen indien de student een hoog studierendement heeft en indien de instelling de student tijdig geheroriënteerd.

Transparantie!

Een maand geleden stelde de heer Boudewijn Bouckaert een vraag aan minister van onderwijs Pascal Smet over het verschil in financiering van bepaalde studierichtingen aan de hogescholen. Elke studierichting krijgt een puntengewicht, dat gekoppeld wordt aan een bepaalde financiering. Het totale budget van de instellingen, de lump sum, wordt onder andere berekend op basis van deze puntengewichten, al zijn de instellingen vrij om deze middelen binnen hun eigen werking te herverdelen. 'VVS vindt het problematisch dat instellingen die voornamelijk richtingen aanbieden met een beperkt puntengewicht, op deze manier minder middelen krijgen zonder dat hier enige objectieve motivering van terug te vinden. Deze puntengewichten van de hogescholen dateren al van 1994, resulterend uit een compromis, en ze zijn sindsdien onveranderd gebleven. VVS vraagt aan de overheid om meer transparantie in de herverdeling van deze middelen met respect voor de autonomie van de hoger onderwijsinstellingen.

Kwalitatieve financiering

Op dit moment is de financiering van het hoger onderwijs ontoereikend, meer zelfs: het hoger onderwijs wordt ondergefinancierd. Er zijn twee grote besparingsmaatregelen die deze onderfinanciering in de hand werken, namelijk de partiële indexering en de half open enveloppe met klik systeem. De onderfinanciering werd op 2 april 2014 aangekaart door alle studenten uit heel België. VVS eist een betere financiering, zodat de kwaliteit van het hoger onderwijs gewaarborgd blijft.  

 

In bijlage vindt u het volledige standpunt en beleidsadvies van de Vlaamse Vereniging van Studenten.