Studentenhuisvestiging

Studentenhuisvesting blijft voor studenten die beslissen op kot te gaan, een belangrijke hap uit hun budget. Het is van belang dat er in elke studentenstad/-gemeente voldoende koten voorzien worden zodat iedereen die dat wil, een kwaliteitsvol betaalbaar kot kan huren.

1.Wat vooraf ging

Studentenresidenties waarbij universiteiten en hogescholen vanuit de instellingen koten voorzien, al dan niet met verminderde tarieven voor minvermogende studenten, worden noodzakelijk geacht voor het realiseren van de democratisering van het hoger onderwijs, waarbij aan alle studenten volledige kansen worden gegeven tot vorming en intellectuele ontplooiing ongeacht afkomst, financiële mogelijkheden of sociaal-culturele milieu. Daarnaast worden er ook koten aangeboden in de privésector. De projecten die tot nu toe op poten zijn gezet, zowel publiek als privé, zijn onvoldoende om aan de toenemende vraag tegemoet te komen. Het is nochtans belangrijk dat de groei van de studentenhuisvesting gelijke tred houdt met de groei van het hoger onderwijs. Toch is er een tekort aan studentenhuisvesting en daarvoor zijn velerlei verklaringen : de snelle aangroei van studenten door de democratisering in het hoger onderwijs, de groeiende vraag van doelgroepen, de verbreding van de studietrajecten, de verlenging van de studieduur (o.a. door de invoering van de tweejarige master), het stijgend aantal schakel- en voorbereidingsprogramma's, unieke opleidingen die maar in één studentenstad in Vlaanderen aangeboden worden en de toenemende internationalisering van het hoger onderwijs. De hogeronderwijsinstellingen beschikken zelf over onvoldoende huisvestingsvoorzieningen om dit tekort op te vangen. Dit is een bekend en al langer aanslepend probleem.

Studentenhuisvesting is een complexe materie. De wetgeving zit verspreid over de verschillende beleidsniveaus: door het kamerdecreet en het besluit van de Vlaamse regering dient elke kamer te voldoen aan minimale kwaliteits- en veiligheidsvereisten. Bijkomend is een conformiteitsattest van het College van burgemeester en schepenen van de gemeente nodig waar de kamerwoning, het studenten- of studentengemeenschapshuis gelegen is. Daarbij is het politiereglement van kracht, waarbij vooral controles voor brandveiligheid worden doorgevoerd. Ook financieel stellen zich enkele problemen: hoe zal men het tekort aanzuiveren en vooral: hoe zal men dit financieren?

2.Stand van zaken

De hogeronderwijsinstelling kan opteren voor een optimalisatie van de eigen studentenhuisvesting door voorrang te geven aan generatiestudenten, het aantal heraanvragen te beperken, voorrang te geven in functie van de afstand tot het thuisadres of de bereikbaarheid openbaar vervoer, gedifferentieerde huurprijzen voor de minderbegoede studenten of studenten met een functiebeperking, voorrang geven aan langdurige contracten, maar voldoende ruimte voorzien voor huisvesting van internationale studenten die niet steeds een volledig academiejaar op uitwisseling zijn.

Als er wordt gekozen voor bijkomende huisvesting, moet bekeken worden hoe die gefinancierd wordt. Zo zouden de hogeronderwijsinstellingen samen kunnen zitten met de private sector om uit te maken hoe de financiering en de invulling van de huisvesting vormgegeven wordt, dit eventueel met steun vanuit de overheid. Hiervoor kunnen samenwerkingsverbanden tussen de instellingen of zelfs tussen instellingen en de privésector worden aangegaan om het tekort op te vullen. Een mogelijke oplossing zou de functionele herinvulling van de leegstand van bv. kantoorgebouwen kunnen zijn.

In verschillende studentensteden zijn publieke en private projecten opgericht, om aan de steeds groter wordende vraag tegemoet te komen. Dit is echter onvoldoende om het tekort volledig weg te werken.

3.De toekomst

VVS zet elk jaar opnieuw sterk in op studentenhuisvesting omdat studeren en dus ook huisvesting voor iedereen betaalbaar moet zijn. Om studenten te helpen in hun zoektocht vindt VVS dat er nood is aan een vergelijkende database. Verder wil VVS ook dat de kotverhuurders verplicht hun huurprijs moeten afficheren, met daarin alle kosten, zodat studenten in de loop van het academiejaar niet voor onaangename verrassingen komen te staan. De overheid en de instellingen moeten nagaan welke initiatieven zij kunnen nemen om minvermogende studenten en studenten met een functiebeperking alle onderwijskansen te geven die ze nodig hebben, i.e. betaalbare en toegankelijke huisvesting.

4.Links en contact

- VVS Standpunt studentenhuisvesting [ Juni 2014]

Wetgeving (overzicht)

- Regelgeving woningkwaliteit: De Vlaamse Wooncode, het Heffingsdecreet en het Kamerdecreet:(http://www.bouwenenwonen.be/home/lokaal_woonbeleid/regelgeving)

- Aangepaste technische verslagen woningkwaliteit te gebruiken vanaf 1 januari 2013:

(http://www.bouwenenwonen.be/home/lokaal_woonbeleid/verbeteren_van_de_woningkwaliteit/technische_verslagen_over_woningkwaliteit/nieuw_aangepaste_technische_verslagen_woningkwaliteit_te_gebruiken_vanaf_1_januari_2013.html)

sociaal@vvs.ac