Vervoer

De kost van openbaar vervoer is vooral voor pendelstudenten een hap uit hun budget en een deel van het voortstuderen dat er voor kan zorgen dat de studiekost aanzienlijk oploopt.

1.Wat vooraf ging

Vooral voor pendelstudenten maakt vervoer een belangrijk deel van het budget uit. Om hieraan tegemoet te komen voorzien de verschillende vervoersmaatschappijen voordeeltarieven zodat studenten dagelijks of wekelijks de campus kunnen bereiken. Deze voordelige verplaatsingen zetten de studenten aan om de auto thuis te laten. Het enige nadeel is dat deze tarieven verbonden zijn aan een strikte leeftijdsgrens (regionaal <25; NMBS <26) en geen rekening houden met het opgenomen aantal studiepunten of de studievoortgang van de student. Een inschrijvingsattest verschaft door de hogeronderwijsinstelling is voldoende. De samenstelling van de studentenpopulatie in het hogeronderwijslandschap is echter door de jaren heen gediversifieerd, mede door beleidsaanpassingen (vb. flexibiliseringsdecreet). Zo zijn er verschillende soorten studenten bijgekomen die de leeftijdsgrens van 25 (of 26) jaar al overschreden hebben en niet kunnen genieten van de studententarieven. Denk hierbij aan mensen die op latere leeftijd, in het kader van levenslang leren, herintreden of herkansen in het hoger onderwijs.

Als gevolg van de flexibilisering en rationalisering van het hoger onderwijs zullen studenten steeds meer gebruik moeten maken van de verschillende vervoersnetten in het land. Er zullen vaker bepaalde modules aan andere hogere onderwijsinstellingen worden gevolgd en er komen meer en meer gezamenlijke opleidingen waarbij van de studenten een toenemende mobiliteit wordt verwacht. Wanneer de overheid voor deze verplaatsingen het openbaar vervoer wil promoten, zijn er bijkomende inspanningen nodig. Vandaag beperken alle studentenkortingen en formules zich tot verplaatsingen tussen school en thuis of tussen thuis en kot. De GO-Pass is momenteel de enige treinformule die bijkomende verplaatsingen mogelijk maakt naar andere studentensteden. Het is belangrijk dat de overheid, in overleg met de studentenvoorzieningen, een initiatief neemt om een betere afstemming van het openbaar vervoer op de noden van studenten te realiseren, dit in overleg met de studenten. Zo moet er een oplossing gezocht worden voor de moeilijke bereikbaarheid van campussen, het voorzien in een frequente bediening (studentenpiekuren & nachtbediening), het bevorderen van de toegankelijkheid, een goede aansluiting tussen de verschillende netten, betere overstapmogelijkheden, mogelijkheid tot het meenemen van de fiets op het openbaar vervoer …

2.Stand van zaken

Het flexibel hoger onderwijs noopt de overheid en de vervoersmaatschappijen tot aangepaste maatregelen. Zo is er bijvoorbeeld nood aan een voordelige formule die het statuut van de student als criterium neemt, in plaats van de leeftijd. Een bijkomende voorwaarde van een minimale inschrijving van 27 studiepunten, zoals gehanteerd bij de kinderbijslag- en de werkloosheidsreglementering, is een optie. Bijkomend kan het toestaan van deze tarieven ook gekoppeld worden aan studievoortgang.

In 2009 bereikten de NMBS, De Lijn, de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB en het Waalse TEC een principeakkoord voor de invoering van één gemeenschappelijk ticket voor alle vormen van openbaar vervoer in België.

Dit is niet hetzelfde als de multimodale mobiliteitskaart, zoals die in Nederland al jaren in gebruik is,die alle mogelijke vervoersvormen combineert zoals openbaar vervoer, taxi, huurfiets, huurauto, poolauto en parkeerplaatsen op park &ride parkings, maar is al een eerste stap in die richting. Normaal gezien zou de NMBS 2012 starten met een chipkaart als vervoersbewijs, als nieuwste stap naar een transportkaart die bij de vier openbare vervoermaatschappijen in België gebruikt kan worden. Nu zal dat pas in de loop van 2013 zijn.[1]Deze chipkaart van het type MoBIB wordt al door vervoermaatschappij MIVB gebruikt. Als één gemeenschappelijke vervoerskaart gebruikt wordt, zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om een aangepast studententarief te hanteren over de verschillende vervoersmaatschappijen heen. Dit schept zeker ook mogelijkheden voor aangepaste studententarieven

3.De toekomst

VVS wil erop toezien dat iedereen vlot en betaalbaar van zijn woonst tot op zijn hogeschool of universiteit geraakt. Dit academiejaar wordt het standpunt van december 2012 onder de loep gehouden en zal rond dit thema een follow-up gehouden. Dit is een uitgelezen kans om problemen die studenten ondervinden voor te leggen aan de belangrijke spelers, nl. NMBS, De Lijn, MIVB en TEC.

4.Links en contact

- congrestekst Mobiliteit VVS (december 2010):

[http://www.vvs.ac/standpunt-studentenhuisvesting-17-02-2011]

Studententarieven openbare vervoersmaatschappijen:

- http://www.delijn.be/vervoerbewijzen/types/abonnement/buzzy_pazz.htm

- http://www.b-rail.be/nat/N/tarifs/traincards/school/index.php

- http://www.stib.be/school-abonnement-scolaire.html?l=nl

- http://www.infotec.be/index.aspx?PageId=633010952747005244

Invoering chipkaart:

- http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1089401

- http://www.delijn.be/nieuws/65plus_kaarten_blijven_langer_geldig.htm

Stafmedewerker: Hanne Adriaens, sociaal@vvs.ac