Vlaamse studenten vinden stijging inschrijvingsgeld onaanvaardbaar

VVS, de koepelorganisatie van de Vlaamse studentenraden gaan niet akkoord met de forse verhoging van de inschrijvingsgelden die er zit aan te komen zoals voorgesteld in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Studenten dreigen door de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering 400 tot 600 euro extra inschrijvingsgeld te moeten betalen. VVS vraagt zich af hoe dit te rijmen valt met een beleid dat streeft naar de democratisering van het (hoger) onderwijs. De Vlaamse Vereniging van Studenten streeft naar een democratisch en kwaliteitsvol hoger onderwijs en vindt dat de verantwoordelijkheid van de financiering van het hoger onderwijs nog steeds prioritair bij de Vlaamse overheid ligt.

Minder geld voor onderwijs

N-VA, CD&V en Open Vld willen volgens het artikel in De Morgen de dotatie voor de hogescholen en universiteiten met 5 procent verminderen. Concreet betekent dit dat de universiteiten en hogescholen rond de 80 miljoen euro minder werkingsmiddelen zullen krijgen. Terwijl er net een vraag was naar meer middelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zo wordt de verantwoordelijkheid van inkomsten grotendeels naar de instellingen verschoven. De instellingen zouden zelf mogen beslissen hoe ze dit verlies aan inkomsten compenseren. Tegelijk krijgen ze de vrijheid om hun inschrijvingsgelden zelf te bepalen. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat er concurrentie ontstaat tussen de instellingen op basis van inschrijvingsgelden en niet enkel op basis van kwaliteit of aanbod. Iets wat onaanvaardbaar is voor de Vlaamse studenten. De laatste maanden werd er al gesproken over een verhoging van de inschrijvingsgelden maar enkel opdat er meer werkingsmiddelen zouden komen. Nu compenseren hogere inschrijvingsgelden enkel de besparingen van de Vlaamse overheid en leveren ze dus geen extra kwaliteit op van het onderwijs.

Laag inkomen = geen hoger onderwijs?

VVS vreest dat minder jongeren zullen toetreden tot het hoger onderwijs omdat de verhoging van het inschrijvingsgeld hen zal afschrikken en een drempelverhogend effect teweeg zal brengen. Er zal een selectie gebeuren op basis van de financiële draagkracht van de student of de ouders. De gevolgen voor studenten met een zwakkere socio-economische achtergrond mogen niet onderschat worden. Zij zullen een bijkomende financiële druk ervaren en hierdoor mogelijk niet toetreden tot het hoger onderwijs.

Debat

Wanneer gedebatteerd wordt over dit onderwerp dienen alle actoren betrokken te worden, waarbij ieder zijn standpunt zorgvuldig kan toelichten op basis van rationele en realistische argumenten. VVS en de Vlaamse studentenraden staan open om de discussie aan te gaan en mee te zoeken naar oplossingen waarin alle actoren, zowel de instellingen, de overheid en studenten, zich kunnen vinden. Er kan in onderling overleg gekeken worden naar alternatieve oplossingen voor het financieringsprobleem, zonder aan de studenten en hun inschrijvingsgeld te raken.

Ook over de plannen betreft een verplichte niet-bindende toelatingsproef wil VVS verder in debat gaan. De toelatingsproef zal de student enkel meegeven of ze de richting die ze willen studeren al dan niet aankunnen. VVS vraagt een oriënteringstraject vanaf de laatste jaren middelbaar onderwijs, dat de leerlingen toont waar ze goed in zijn en welke richtingen hierop aansluiten.

Contact:

Bram Roelant - Voorzitter VVS 2013-2015

GSM: 0498 49 96 22

E-mail: bram.roelant@vvs.ac