Studentenhuisvesting: tijd voor actie!

2015-03-18 - Brussel

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, zet de problemen rond studentenhuisvesting al een lange tijd bovenaan de agenda. In juni vorig jaar namen de Vlaamse Studentenraden hier nog een standpunt over in. Daarom reageert VVS graag op het persbericht van parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) dat handelt over studentenhuisvesting. Het is namelijk tijd voor actie!

"VVS is blij dat er nu ook parlementair initiatief wordt genomen om de problemen rond studentenhuisvesting aan te pakken en dat studenten hierin worden betrokken. De afgelopen jaren zijn er wel degelijk stedelijke initiatieven genomen, maar op Vlaams niveau bleef het te lang stil." zegt Bram Roelant, voorzitter VVS. "Het is nu aan ons om de conceptnota in detail te bespreken met de studentenraden."

VVS gaat akkoord met heel wat problemen die in de conceptnota worden aangehaald. "Een huurwaarborg wordt nog te vaak gestort op de rekening van de huisbaas, als student heb je dan geen enkele garantie dat die wordt teruggestort. Het initiatief om dit via een decreet aan te pakken is dan ook broodnodig." zegt Bram Roelant. VVS vindt het ook positief dat parlementslid Schryvers in haar nota de te hoge huurprijzen en de vele problemen rond de huurovereenkomst aankaart. Ook het verbeteren van de veiligheid van het kot en het verplichten van een conformiteitsattest is voor studenten erg belangrijk.

VVS wil naast de punten die worden aangehaald in de conceptnota bijkomend de aandacht vestigen op de noodzaak aan een verplicht modelhuurcontract. VVS pleit voor een verplicht modelhuurcontract op gewestelijk niveau voor Vlaanderen en Brussel. Alle kosten moeten worden opgenomen in het contract en duidelijk geafficheerd worden. Dit zorgt voor een grotere transparantie. Een goed overleg tussen studenten en verhuurders en een probleemoplossende ingesteldheid van de verhuurder is noodzakelijk om de kwaliteit en leefbaarheid van studentenwoningen te garanderen. VVS hoopt dat door deze maatregel het aantal conflicten tussen huurders en verhuurders zal dalen.

Ook wil de Vlaamse Vereniging van Studenten benadrukken dat deze problematiek niet enkel geldt voor het Vlaams Gewest. Ook in Brussel moeten deze problemen aangepakt worden. We zullen dan ook de nodige initiatieven nemen om ook binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onze zorgen rond studentenhuisvesting aan te kaarten.

VVS zal de nota kritisch tegen het licht houden samen met de studentenraden uit de verschillende studentensteden en zal ook bijkomende voorstellen doen. De studentenraden willen dat het Vlaams Parlement en Vlaams minister van wonen, Liesbeth Homans de nodige veranderingen zullen doorvoeren. Dit zodat studentenhuisvesting eindelijk een goed wettelijk kader krijgt en zo de studenten beschermt van de vele wantoestanden die vandaag bestaan in de kotenmarkt.

VVS is de koepelorganisatie van studentenraden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ze is de officiƫle spreekbuis van de student.