Onderwijs

Standpunt en beleidsadvies financieringsdecreet |30-04-2014|

VVS schreef, als adviesorgaan, dit beleidsadvies neer met als doel de volgende regering te adviseren bij de uitgestelde evaluatie van het decreet betreffende de financiering van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen (14 maart 2008), hierna genoemd financieringsdecreet. Maar dit beleidsadvies is niet enkel aan de overheid gericht, ook de andere partnes binnen het onderwijs zoals de instellingen, vakbonden of onderwijsgerelateerde organisaties vinden hierin de visie van de Vlaamse Vereniging van Studenten in terug.

Standpunt Taalbeleid |30-04-2014|

VVS erkent de meerwaarde van meertaligheid en pleit dan ook voor meer aandacht voor taalonderricht in het hoger onderwijs. Studenten moeten de internationale vakterminologie onder de knie krijgen en anderstalige vakliteratuur kunnen volgen. Het aanbieden van anderstalige cursussen kan de talenkennis van studenten vergroten. Toch zijn er ook gevaren aan het aanbieden van anderstalig onderwijs, zoals het verhogen van de drempel tot het hoger onderwijs en het verlagen van de leeropbrengst. Daarom pleit VVS voor een

Standpunt Contingentering | 25-04-2013 |

VVS pleit:
- voor een contingentering onder de vorm van een toelatingsexamen in de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Iedereen die afstudeert moet recht hebben op een RIZIV nummer.
- het oprichten van een begeleidingscommissie van het toelatingsexamen, die de kwaliteit en inhoud controleert.
- Rationeel bepaalde quota voor artsen en tandartsen, op basis van een actueel kadaster.
- Het correct opvullen van de quota en voldoende financiering om dit te kunnen verwezenlijken.
- De afschaffing van de contingentering binnen de opleiding kinesitherapie.

Standpunt implementatielasten flexibilisering | 06-11-2013 |

VVS wil:
- dat een parallel aanbod van werktrajecten blijft bestaan en aangemoedigd wordt
 
- geen beperkte toegang tot inschrijving via creditcontracten
 
- het behoud van de examencontracten
 
- de vervanging van het leerkrediet door een systeem van studievoortgangsbewaking
 

Standpunt Onderzoeksmaster | 06-11-2013 |

VVS wil niet dat er een onderzoeksmaster komt als alternatief voor een tweejarige master. Het lijkt ons dat de overheid en de instellingen de onderzoeksmaster aangrijpen ter vervanging van de andere opties voor de uitbreiding van de studieomvang. VVS kan hier niet akkoord mee gaan, de onderzoeksmaster mag de deuren niet sluiten voor de andere tweejarige masters als flauw afkooksel ervan. Het volledige standpunt vind je in de bijlage

Standpunt Loopbaandebat leraren | 27-06-2013 |

VVS pleit voor:
- differentiatie van de lerarenloopbaan met meer ruimte voor de begeleiding van jonge leerkrachten
- het herbekijken van het systeem van vaste benoemingen
- een verloning op basis van de functie, ongeacht het diploma
- gedifferentieerde verloning, afhankelijk van de context waarin les gegeven wordt

Standpunt Uitbreiding studieomvang |06-12-2012 |

Afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van de universiteiten en het ministerie van onderwijs een discussie nota geschreven over de uitbreiding

van de studieomvang. De bedoeling was een globaal kader te creëren waaraan het volgens de Vlaamse Regering nog ontbrak.

VVS ziet in deze discussie nota echter niet het beloofde globale kader. De principes van de uitbreiding

van de studieomvang worden in deze nota helemaal herschreven,maar het omringende kader blijft vaag.

Standpunt oriënteringsproef | 19-04-2012 |

Het oriënteringsproces van scholieren en studenten verdient meer aandacht dan het momenteel krijgt. VVS stelt in dit document een systeem van twee progressieve oriënteringsproeven voor, dat onderdeel kan uitmaken van de begeleiding van dit proces. We benadrukken het belang van een duidelijke communicatie naar alle betrokken partijen, het vrijblijvende karakter van de resultaten en bovenal de essentiële begeleiding die aan deze proeven gekoppeld moet zijn.

Pagina's