Sociaal en diversiteit

Standpunt Studiekosten |09-06-2017|

Een student moet niet enkel kiezen voor welke opleiding of studietraject hij zal gaan, hij moet ook rekening houden met de studiekost die dat met zich meebrengt. Dit kostenplaatje is er met de onderfinanciering van ons hoger onderwijs niet transparanter op geworden. Bovendien werd in 2016 duidelijk dat de instellingen hoger onderwijs extra kosten aanrekenen, bovenop het studiegeld en bovenop de kosten die studenten uitgeven aan hun cursusmateriaal, uitstappen en andere kosten rechtstreeks verbonden aan hun studies. De democratisering van ons hoger onderwijs en een expliciete nadruk op

Standpunt Vluchtelingen |11-05-2017|

De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen door België. Nadat aan de eerste fundamentele basisbehoeften tegemoet is gekomen, is het belangrijk dat voldoende aandacht besteed wordt aan de opleiding (in het hoger onderwijs) en erkenning van bestaande diploma’s van de personen met een vluchtelingenstatus. Dit is immers positief voor zowel de persoon zelf als de maatschappij, met positieve effecten op de erkenning, zelfwaarde en inburgering van de persoon.

Standpunt Inclusief Ondersteuningsmodel |08-06-2017|

Met de hervormingen in het buitengewoon onderwijs, bestaat ook de mogelijkheid om hervormingen in het hoger onderwijs rond GON-begeleiding te bepleiten. In deze besprekingen wil VVS aandacht vragen voor enkele uitdagingen en ook de aandacht vestigen op de financiering van het systeem.

Standpunt Studentenstemrecht |24-05-2017|

"Studenten vormen een belangrijke positieve kracht van verandering in de maatschappij. Politici refereren vaak aan jongeren als "onze toekomst". Ook wij, als VVS, zijn ervan overtuigd dat studenten een heldere en verfrissende blik kunnen bieden op bestaande problemen. Net daarom is het van belang om die emancipatie te ondersteunen en aan te drijven. Een zelfstandige student moet daarom ook de mogelijkheid krijgen om te kunnen stemmen in zijn of haar studentenstad, zonder de nefaste repercussies die daar vandaag aan vast hangen (verlies kindergeld, ...).

Standpunt Mobiliteit |20-04-2017|

VVS ijvert voor inclusieve en eengemaakte vervoersbewijzen, voor een duurzame fietsveiligheid in de studentensteden en voor transparante communicatie omtrent vervoerskosten die de Vlaamse student moet ondernemen om zijn of haar opleiding tot een goed einde te brengen.

Standpunt Studentenhuisvesting FEF en VVS

VVS en FEF - de Fédération des Etudiants Francophones- willen samen pleiten voor kwaliteitsvolle en transparante huisvesting voor hun (Brusselse) studenten. In dit verenigd en tweetalig standpunt trekken de verenigde Nederlandstalige en Franstalige studenten aan één zeil om elke student te vertegenwoordigen en een stem te geven in dit complexe dossier. Voor de studenten is er zeker nog vooruitgang te boeken om de duidelijkheid van contracten en overeenkomsten te verhogen.

Nota Kinderbijslag

Recent kwamen verschillende berichten in de actualiteit over een voorstel van de KU Leuven om langdurig zieke studenten een uitzondering toe te kennen op de norm om 27 studiepunten te ontvangen om het kindergeld te behouden . VVS wil met deze nota graag ook haar visie geven op kinderbijslag vanuit het studentenperspectief in enkele specifieke situaties. De huidige problemen in deze situaties houden voor VVS een kans in om rekening te houden met de zorgen van studenten bij de aangekondigde hervorming van de kinderbijslag .

Standpunt Studentenovereenkomsten |10-05-2016|

VVS ijvert ervoor om de 50 RSZ-lage werkdagen om te zetten in een telling in RSZ-lage uren met maximale invulling. VVS vindt het geen goed idee om studentenarbeid aan lage RSZ enkel toe te laten als weekend- en vakantiewerk, maar ijvert voor flexibiliteit. Daarnaast vraagt VVS ook graag aandacht voor de regelgeving rond onthaalbeleid en de werkomstandigheden van studenten. Tot slot waardeert VVS de reeds gemaakte inspanningen voor de website en applicatie Student@work, en geeft het graag nog enkele suggesties naar de toekomst toe.

Standpunt Studentenhuisvesting |19-11-2015|

VVS wil met dit standpunt pleiten voor toegankelijke studentenhuisvesting die bovendien van een geüniformeerde kwaliteit is. In deze context verdedigt VVS het modelhuurcontract, dat niet bedoeld is om elke student letterlijk hetzelfde contract te laten afsluiten, maar wel om een duidelijkere structuur en hogere transparantie te promoten. VVS wil met betere communicatie en overlegmomenten op elk beleidsniveau voor alle studenten kwaliteitsvolle huisvesting promoten.

Standpunt Studentenhuisvesting |25-06-2014|

Al geruime tijd is er nood aan fundamentele aanpassingen op het vlak van studentenhuisvesting. Begin 2007 bracht de Vlaamse Vereniging van Studenten een advies uit over studentenhuisvesting en deze standpunttekst is een geactualiseerde en meer volledige versie van dat standpunt.