Standpunten

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de officiële spreekbuis van de student in Vlaanderen en Brussel

VVS vormt, evalueert en herziet haar standpunten op regelmatige basis. Onze standpunten zijn onder te verdelen in drie hoofdthema’s - onderwijs, sociale zaken en diversiteit en internationaal - en trachten steeds de belangen van elke Vlaamse student te behartigen.

Standpuntvormingsprocedure
Alle standpunten van VVS
Internationaal

Standpunt Erasmus+

2018-01-11 00:00:00 - Dit standpunt bespreekt het gevoerde beleid rond Erasmus+ van de Europese Commissie en de resultaten hiervan. Het actieplan Brains On The Move wordt ook besproken in het standpunt Erasmus+. Het actieplan begeleidt het Erasmus+ programma en zet in om ondervertegenwoordigde groepen vaker te laten participeren aan internationale uitwisseling. Het standpunt kijkt naar een stand van zaken va...

Lees meer
Internationaal

Standpunt Bolognaproces

2017-11-21 00:00:00 - In 1998 tekenden Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de Sorbonneverklaring in Parijs, waarin ze besloten om samen te werken voor hoger onderwijs. Een jaar later verzamelden de onderwijsvertegenwoordigers van 29 landen om deze samenwerking uit te breiden. Anno 2019 is deze samenwerking nog steeds van groot belang en maken al 48 leden deel uit van het Bolognaproces. H...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Kwaliteitszorg

2017-01-11 00:00:00 - VVS vraagt bij de evaluatie van de instellingsreview de volgende zaken: Goede informering van alle stakeholders, studenten in het bijzonder Inspraak voor studenten op elk niveau Een kritische analyse van de Waarderende Aanpak Een bijgestuurde opbouw van de ‘trails’ van de instellingsreview Een toegankel...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt HBO5

2017-06-08 00:00:00 - De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bracht enkele jaren geleden een standpunt uit over HBO. Om de belangrijkste aandachtspunten van VVS met betrekking tot dit dossier opnieuw onder de aandacht te brengen, vat dit document samen waar we in de toekomst in vertegenwoordiging verder moeten op hameren. Contactgegevens Rapporteur HBO5: Leila Willems, info@vvs.ac -De Rapporte...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Vermarkting van het hoger onderwijs

2017-06-08 00:00:00 - In deze tijd van besparingen wil VVS uitdrukkelijk aandacht vragen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van democratisch hoger onderwijs. De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor private financiering van hoger onderwijs, rationaliseringsinitiatieven, arbeidsmarktgericht hoger onderwijs en de rol van private partners binnen werkplekleren. Contactgegevens Rapporteur Vermarkti...

Lees meer
Sociaal en diversiteit

Standpunt Studiekosten

2017-06-08 00:00:00 - Een student moet niet enkel kiezen voor welke opleiding of studietraject hij zal gaan, hij moet ook rekening houden met de studiekost die dat met zich meebrengt. Dit kostenplaatje is er met de onderfinanciering van ons hoger onderwijs niet transparanter op geworden. Bovendien werd in 2016 duidelijk dat de instellingen hoger onderwijs extra kosten aanrekenen, bovenop het studiegeld en bovenop ...

Lees meer
Sociaal en diversiteit

Standpunt Inclusief ondersteuningsmodel

2017-06-08 00:00:00 - Met de hervormingen in het buitengewoon onderwijs, bestaat ook de mogelijkheid om hervormingen in het hoger onderwijs rond GON-begeleiding te bepleiten. In deze besprekingen wil VVS aandacht vragen voor enkele uitdagingen en ook de aandacht vestigen op de financiering van het systeem. ...

Lees meer
Sociaal en diversiteit

Standpunt Studentenstemrecht

2017-05-24 00:00:00 - "Studenten vormen een belangrijke positieve kracht van verandering in de maatschappij. Politici refereren vaak aan jongeren als "onze toekomst". Ook wij, als VVS, zijn ervan overtuigd dat studenten een heldere en verfrissende blik kunnen bieden op bestaande problemen. Net daarom is het van belang om die emancipatie te ondersteunen en aan te drijven. Een zelfstandige student moet daarom ook de...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Herindeling academiejaar

2019-11-21 00:00:00 - De besturen van enkele hogescholen en universiteiten willen het academiejaar drastisch veranderen. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) ziet die hervorming niet als prioritair. Wél wil ze meegeven dat studenten eerder gebaat zijn bij het invoeren van nieuwe werk- en evaluatievormen dan bij een hervorming van de academische kalender. Ze roept die instellingen dan ook op om daar werk van ...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Financiering

2017-05-24 00:00:00 - Het hoger onderwijs wordt geconfronteerd met een onderfinanciering en dit is dan ook een thema dat opgenomen werd in vele memoranda naar aanleiding van de regionale, federale en Europese verkiezingen in mei 2019. De Vlaamse Vereniging van Studenten gaat in dit standpunt achtereenvolgens in op de onderfinanciering van het hoger onderwijs, het aspect van inschrijvingsgelden en samenwerkin...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Nota Studentenparticipatie

2017-05-24 00:00:00 - Het vijfjaarlijks onderzoek naar studentenparticipatie werd met het Onderwijsdecreet XXVI in 2016 afgeschaft om plaats te maken voor een meer constante opvolging. Om gehoor te geven aan deze constante opvolging werd in de schoot van de Vlaamse Onderwijsraad een werkgroep opgestart die onderzoek uitvoerde naar de redenen waarom studenten niet deelnemen aan studentenparticipatie....

Lees meer
Sociaal en diversiteit

Standpunt Vluchtelingen

2017-05-15 00:00:00 - De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen door België. Nadat aan de eerste fundamentele basisbehoeften tegemoet is gekomen, is het belangrijk dat voldoende aandacht besteed wordt aan de opleiding (in het hoger onderwijs) en erkenning van bestaande diploma's en kwal...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Taalbeleid

2017-04-20 00:00:00 - VVS erkent de meerwaarde van meertaligheid en pleit dan ook voor meer aandacht voor taalonderricht in het hoger onderwijs. Studenten moeten de internationale vakterminologie onder de knie krijgen en anderstalige vakliteratuur kunnen volgen. Het aanbieden van anderstalige cursussen kan de talenkennis van studenten vergroten. Toch zijn er ook gevaren aan het aanbieden van anderstalig onderwijs,...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Mobiliteit

2017-04-20 00:00:00 - VVS ijvert voor inclusieve en eengemaakte vervoersbewijzen, voor een duurzame fietsveiligheid in de studentensteden en voor transparante communicatie omtrent vervoerskosten die de Vlaamse student moet ondernemen om zijn of haar opleiding tot een goed einde te brengen. Democratisch en toegankelijk onderwijs is een speerpunt van VVS. Dit vereist een toereikende studentenmobiliteit ten beh...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Online leren

2017-03-08 00:00:00 - Ieder academiejaar wordt de discussie opnieuw gevoerd over het evenwicht tussen klassiek hoger onderwijs en digitaal leren. Voor VVS moet er steeds een balans gezocht worden tussen deze beide met een vorm van blended learning. Contactgegevens Rapporteur Online leren: Frédéric Piccavet, frederic.piccavet@vvs.ac , +32 (0)476 30 80 16 -De Rapporteur is bij VVS verantwoor...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Contingentering

2017-03-08 00:00:00 - Het standpunt Contigentering situeert zich in de opleiding geneeskunde en tandheelkunde. VVS steunt het standpunt van het Vlaams Geneeskundig studentenoverleg (VGSO). Contingentering houdt in dit standpunt in dat er een beperking is van het aantal afstuderende medische studenten en zo van het aantal artsen. Er is een beperking van het aantal afgestudeerden dat toegang krijgt tot het uitoefene...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Nota informatie instellingsreview

2019-07-02 00:00:00 - De Vlaamse Vereniging van Studenten heeft bij de hervorming van het kwaliteitszorgsysteem van de visitaties naar dat van de instellingsreview steeds het belang van publieke informatievoorziening benadrukt. Met deze nota geeft de Vlaamse Vereniging van Studenten haar visie op hoe deze informatievoorziening in het nieuwe systeem zou moeten lopen om voor elke betrokken partij transparantie te bi...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Nota tweejarige masters

2019-07-02 00:00:00 - In 2005 werd tussen de universiteiten een proces opgestart om de studieduur van opleidingen met een master van 60 studiepunten eventueel uit te breiden naar 120 studiepunten. Dit was geen willekeurige beslissing: om aan internationale standaarden te voldoen, is een omvang van 60 studiepunten onvoldoende. Met deze nota somt de Vlaamse Vereniging van Studenten in de eerste plaats e...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Professionele masters

2019-05-16 00:00:00 - In dit standpunt buigt de Vlaamse Vereniging van Studenten zich over het landschap van de masters in Vlaanderen en dit voornamelijk vanuit het perspectief van de doorstroommogelijkheden naar tweede verdiepende en/of verbredende opleiding (van welke aard ook) na het gevolgd hebben van een professionele bachelor. Hierbij is in de eerste plaats een evaluatie gemaakt van de bestaande mogelijkhede...

Lees meer
Onderwijs

Standpunt Financiering van het hoger onderwijs

2019-03-21 00:00:00 - Het hoger onderwijs wordt geconfronteerd met een onderfinanciering en dit is dan ook een thema dat opgenomen werd in vele memoranda naar aanleiding van de regionale, federale en Europese verkiezingen in mei 2019. De Vlaamse Vereniging van Studenten gaat in dit standpunt achtereenvolgens in op de onderfinanciering van het hoger onderwijs, het aspect van inschrijvingsgelden en samenwerking tuss...

Lees meer