Studiefinanciering

Het verkrijgen van een studietoelage van de Vlaamse overheid is de belangrijkste en bekendste maatregel onder studiefinanciering maar ook financiering vanuit de sociale dienst van je hogeschool of universiteit is een optie als de studiekost je teveel wordt.

1.Wat vooraf ging

De Vlaamse overheid heeft drie voorwaarden opgelegd waaraan je als student moet voldoen om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid voor het academiejaar 2012-2013. Leeftijd is hierbij geen bepalende factor.

De nationaliteitsvoorwaarden houden in dat je een Belg moet zijn of moet voldoen aan de specifieke criteria voor studenten met een andere nationaliteit, zoals reeds een aanzienlijke tijd in België verblijven en/of en onderdaan zijn van de EU of EER, of ouders hebben die dat zijn. Daarbij worden nog studenten in aanmerking genomen die niet aan voorgaande voorwaarden voldoen maar : (uiterlijk 31 december 2012 tot één van deze categorieën behoren) die over een permanente verblijfvergunning beschikken, het slachtoffer zijn van mensenhandel, buitenlander onder subsidiaire bescherming (verblijf in België van bepaalde duur wegens een reëel levensgevaar in het land van herkomst), van buiten de EER komen maar een aanzienlijke periode (minstens 12 onafgebroken maanden) in België verblijven, wettig verblijf in België op basis van gezinshereniging of kandidaat-vluchteling van wie de aanvraag ontvankelijk is verklaard.

Je kan geen studietoelage krijgen voor eender welke opleiding. De studievoorwaarden die hieraan verbonden zijn bepalen dat je enkel een toelage kan ontvangen voor een financierbare opleiding. Een tweede studievoorwaarde stelt dat je moet studeren met een diplomacontract. Je moet daarbij minstens 27 studiepunten hebben opgenomen, tenzij je in je diplomajaar bent. Wanneer je ingeschreven bent met een credit- of examencontract, heb je geen recht op een studietoelage. Als derde voorwaarde moet je, om recht te hebben op een studietoelage, beschikken over voldoende studietoelagekrediet. Iedere student die zich voor een eerste maal in het hoger onderwijs inschrijft, krijgt een startkrediet van 60 studiepunten. Neem je het eerste jaar 60 studiepunten op in je studieprogramma dan is je studietoelagekrediet van het daaropvolgende jaar gelijk aan het aantal studiepunten waarvoor je in het voorgaande jaar een credit behaald hebt. Als je niet voor al je ingezette studiepunten een credit hebt behaald en je over onvoldoende studietoelagekrediet beschikt, wordt dit aangevuld vanuit je jokerkrediet, een reserve van 60 studiepunten die gespreid opgenomen kan worden over de volledige studieloopbaan.

Je hebt recht op een studietoelage voor zover je over studietoelagekrediet beschikt:

  • als je voor het eerst in het hoger onderwijs bent ingeschreven, krijg je een startkrediet van 60 studiepunten;
  • de volgende academiejaren is je studietoelagekrediet gelijk aan het aantal studiepunten waarvoor je in het voorgaande studiejaar een credit hebt behaald;
  • als je onvoldoende studietoelagekrediet hebt, wordt dit aangevuld vanuit je jokerkrediet (= reserve van 60 studiepunten voor je volledige studieloopbaan).

Als laatste zijn er nog de financiële voorwaarden. Hierbij moet je als student eerst nagaan tot welke leefeenheid je behoort (gehuwd student, zelfstandig student, student ten laste, alleenstaand student) om te bepalen welke elementen tot je referentie-inkomen gerekend worden. Vervolgens moet je aan de hand van enkele criteria je aantal punten in je leefeenheid bepalen. Hoe meer punten, hoe hoger het referentie-inkomen mag zijn om toch nog voor een studietoelage in aanmerking te komen. Eens je weet hoeveel punten je leefeenheid bevat, kan je je referentie-inkomen berekenen. Om te voldoen aan de financiële voorwaarden met je referentie-inkomen lager liggen dan de maximumgrens die overeenkomt met het aantal punten van je leefeenheid.

De exacte hoogte van je studietoelage hangt af van je referentie-inkomen (< of = maximumgrens -> minimaal 240.16 / < of = minimumgrens -> maximumbeurs) het aantal studiepunten waarvoor je studietoelagegerechtigd bent en of je al dan niet op kot bent. Om de juiste hoogte van je studietoelage te weten moet je

Voldoe je aan alle voorwaarden (studie, nationaliteit en financieel), dan kom je in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse overheid én betaal je minder studiegeld (inschrijvingsgeld).

Als je niet voldoet aan de voorwaarden om een studietoelage te ontvangen vanuit de Vlaamse overheid of deze studietoelage is onvoldoende kan je alsnog opteren voor een studietoelage vanuit de sociale dienst van je school (voorschot op je studietoelage, studiefinanciering, renteloze studielening, [als geen recht op studietoelage] toch verminderd studiegeld, externe beurzen via giften, huurtoelage of gesubsidieerd kot, of eventueel een studielening.

2.Stand van zaken

De inkomensgrenzen van de studietoelagen zijn niet meer aangepast aan deze tijd en ook de hoogte van de studietoelagen is te laag om alle kosten te denken. Om dit punt hard te maken is er echter nood aan concrete cijfers die dit ook aantonen.

3.De toekomst

Ondanks de crisis pleit VVS voor hogere meer omvattende beurzen, aangepast aan veranderende noden.

Het ministerie van Onderwijs streeft naar een automatische toekenning van school- en studietoelagen. Zo krijgt iedereen die daar recht op heeft een beurs uitgekeerd en niet enkel die personen die elk jaar alle nodige formulieren invullen en opsturen. Door de grootte van het project zal dit op zijn vroegst vanaf academiejaar 2014-2015 beschikbaar zijn. Een versoepeling van de voorwaarden voor studietoelagen kan alleen doorgevoerd worden als de budgetten verhoogd worden, wat in de huidige tijd onwaarschijnlijk is.

4.Links en contact

Aanvraag studietoelage: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

Meest recente info: Centenvoorstudenten website

Meer info over studietoelage sociale dienst: ga naar de sociale dienst van je instelling (http://www.centenvoorstudenten.be/apps.aspx?smid=2437)

Wetgeving: Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (2007):

(http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13892)

Automatische toekenning studiebeurs:

(http://www.knack.be/nieuws/belgie/automatische-studietoelage-begint-in-2...)

Stafmedewerker Hanne Adriaens, (sociaal@vvs.ac)