Studiekost

Een student moet niet enkel kiezen voor welke opleiding of studietraject hij zal gaan, hij moet ook rekening houden met de studiekost die dat met zich meebrengt. Het kostenplaatje verschilt enorm naargelang de student al dan niet op kot gaat. Om deze kost goed in te kunnen schatten is er nood aan een duidelijke definitie en concrete cijfers.

1.Wat vooraf ging

De studiekost van een student kan onderverdeeld worden in 2 verschillende categorieën: de strikt studiegebonden kosten, waar je niet buiten kan als je studeert en de kosten die je niet zou hebben als je niet zou studeren, en de niet-strikt studiegebonden studiekosten, die je ook moet maken als je studeert.

Strikt studiegebonden kosten

Het studiegeld van de student is de meest tastbare kost die hieronder valt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een niet-beursstudent, een bijna-beursstudent en een beursstudent. Ook het studiemateriaal (cursussen, handboeken en kopieën) wordt hieronder gerekend. Verder moet je rekening houden met kosten voor computer en toebehoren, studiereizen en -bezoeken, ateliergeld, stagekosten, kosten verbonden aan het eindwerk en kosten verbonden aan internationale uitwisselingen. Deze kosten kunnen op voorhand heel gedetailleerd aan de student meegedeeld worden.

Als we kijken naar de ruimere kosten die een student onvermijdelijk moet maken, komen we bij vervoer waarbij de student de keuze heeft tussen de fiets, bus, tram of trein. Deze kost is verschillend naargelang de student pendelt of beslist op kot te gaan. Pendelen brengt een aanzienlijke meerkost wat betreft vervoer met zich mee. Als je beslist op kot te gaan, zijn je vervoerskosten lager omdat je de verplaatsing van thuis naar de instelling maar maximaal één keer per week maakt, maar je moet wel huur betalen.

Niet-strikt studiegebonden studiekosten

Hieronder vallen voedingskosten, kosten voor ontspanning en vrije tijd, kosten voor kleding, kosten voor sport, kosten bij gezondheidsproblemen.

Om een goed zicht te krijgen op je volledige studiekost is het belangrijk uit te maken of je zal pendelen of op kot gaat en of je bij die laatste mogelijkheid al dan niet in het weekend overhuis gaat.

Het is aan te raden eerst te bekijken hoeveel een jaar studeren kan kosten, zodat je tijdens het academiejaar niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Je kan bij de sociale dienst van je instelling informeren hoeveel dit zou kunnen kosten.

Als je het thuis financieel wat moeilijker hebt, zijn er verschillende manieren om je studies te financieren. De belangrijkste inkomstenbron is een studietoelage vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Je moet wel aan de voorwaarden voldoen die hieraan gekoppeld worden. Ook via de sociale dienst van je hogeschool of universiteit kan je aankloppen voor financiële hulp. Deze hulp is instellingsspecifiek en wordt steeds individueel behandeld.

2.Stand van zaken

VVS streeft voor de democratisering van het hoger onderwijs waardoor iedere student kan deelnemen aan het hoger onderwijs. Om dit doel te bereiken is het van groot belang dat de studiekost voor iedereen betaalbaar blijft. Dat wil zeggen: geen verhoging van de studiegelden, enkel strikt noodzakelijke bijkomende kosten die duidelijk worden aangegeven, betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, studietoelagen die de studiekost ook echt dekken … Dit alles in het belang van de student. De overheid moet hiervoor gepaste maatregelen nemen, en mag deze verantwoordelijkheid niet zomaar afwentelen op de instellingen, zeker niet in tijden van economische crisis.

3.De toekomst

Studietoelagen dekken studiekost niet meer. Bij studeren komt ook steeds meer bij kijken, bijvoorbeeld het hebben van een eigen computer en toegang tot internet. VVS vindt dat er nood aan concrete en juiste (recente) cijfers om onze zaak sterk te maken.

4.Links en contact

Ga zeker na of je instelling een overzicht geeft van de te verwachten studiekost.

INFOFICHES:

  • Meer info instroom, doorstroom, uitstroom
  • Meer info studentenhuisvesting
  • Meer info studiefinanciering
  • Meer info studiegeld
  • Meer info vervoer studenten

Stafmedewerker Hanne Adriaens: sociaal@vvs.ac