Wat is VVS?

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de koepelorganisatie van studentenraden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ze is de officiële spreekbuis van de student. VVS plaatst het verdedigen van de studentenrechten in een breder kader van democratisering van het onderwijs. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft een tweeledige rol.

Enerzijds vertegenwoordigen we de studentenstem in vergaderingen van adviesorganen, werkgroepen van het ministerie en op verschillende andere plekken. Studentenraden sturen afvaardiging naar de Algemene Vergaderingen werkgroepen van VVS,waar standpunten gevormd worden in naam van de Vlaamse studenten. De Raad van Bestuur speelt een hoofdrol in de beleidsbeinvloeding die hieruit voort vloeit.

Anderzijds werkt VVS aan de ondersteuning van studentenraden. We willen hen begeleiden bij moeilijkheden, vragen beantwoorden en tools voorzien om de werking vlotter te laten lopen. Hier speelt de staf dan weer een belangrijke rol

Vlaanderen telt 21 instellingen voor hoger onderwijs. Elk van deze hogescholen of universiteiten hebben hun eigen studentenraad en kunnen zich op Vlaams niveau aansluiten bij de Vlaamse Vereniging van Studenten.Afhankelijk van hun grootte krijgen deze studentenraden een aantal stemmen in de Algemene Vergaderingdie minstens maandelijks samenkomt tijdens het academiejaar. Vanuit de Algemene Vergadering (AV) wordt het dagelijks bestuur (rvb) verkozen, dat zich op haar beurt laat bijstaan door een aantal stafmedewerkers.Verder wordt er jaarlijks ook één congres georganiseerd.

Onze missie

De vzw Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de overkoepeling van studentenraden van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en verdedigt de belangen van de studenten in Vlaanderen en Brussel. Dit gebeurt op Vlaams, federaal en Europees niveau. Daarnaast werkt VVS rond participatie, vorming en sociale thema's die studenten aanbelangen. Dit alles wordt gerealiseerd door de samenwerking van studentenvertegenwoordigers van de verschillende instellingen van hoger onderwijs in Vlaanderen en kadert binnen ons ultieme streefdoel: democratisch en kwaliteitsvol hoger onderwijs voor iedereen die dat wil.

Onze visie

VVS plaatst het verdedigen van de studentenrechten in het kader van de democratisering van het onderwijs. Dit wil zeggen dat voor VVS iedereen, ongeacht zijn socio-culturele achtergrond (bijvoorbeeld taalachterstand, leeftijd, vooropleiding, functiebeperking,..), het recht heeft om zonder drempels het onderwijs van haar of zijn keuze en talenten te volgen. Democratisch en kwalitatief georganiseerd onderwijs is volgens VVS enkel realiseerbaar indien reële studenteninspraak mogelijk is binnen de hogeronderwijsinstellingen en het onderwijsbeleid.

Om dit te bereiken en om de studentenraden te ondersteunen, biedt VVS vorming aan en houden we de studentenvertegenwoordigers via nieuwsbrief, website, sociale media en mailinglijst op de hoogte van ontwikkelingen in het Vlaamse, federale en Europese onderwijslandschap. Daarnaast brengt VVS als koepelorganisatie de aangesloten studentenraden en hun vertegenwoordigers in contact voor het uitwisselen van good and bad practices.

Meer uitleg nodig?

Lees alles in onze welkomstbrochure!