Wegwijs in het onderwijs

Jobstudentenstatuut

Het jobstudentenstatuut legt de voorwaarden vast waaronder een student kan werken met het behoud van enkele voordelen verleend door de federale overheid. Dit houdt in: vrijstelling van de normale RZS-bijdrage, het behouden van het recht op kindergeld en het fiscaal ten laste blijven van je ouders.

Kwalificatiestructuur

De kwalificatiestructuur is een systematische ordening van erkende kwalificaties op basis van een algemeen geldend raamwerk. Onder kwalificatie wordt verstaan: een afgerond geheel van competenties, relevant voor een onderdeel van de arbeidsmarkt of als start voor een vervolgopleiding.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsvol onderwijs is geen evidentie. De kwaliteit van de opleidingen wordt 6-jaarlijks gecontroleerd door een panel van experten en studenten. Dit systeem van externe kwaliteitscontrole werd grondig hervormd in het academiejaar 2014-2015. De instellingen moeten tegen 2018 aantonen dat ze zelf kunnen instaan voor de kwaliteit van hun onderwijs en organisatie. Interne controle wordt aldus belangrijker dan externe.

De volledige infofiche is te vinden in bijlage.

Leerkrediet

Het leerkrediet is een systeem om studievoortgang van een student te meten. De student wordt op deze manier mede-verantwoordelijk want als je 'rugzakje' leeg is, mag een instelling je inschrijving weigeren, want de instelling heeft geen recht meer op financiering. De overheid ziet dit systeem los van de studievoortgangs-bewaking, als verantwoordelijkheid van de instellingen om de studievorderingen van de student mee te bewaken.

Mobiliteitsactieplan

Het Leuven-communiqué stelt dat tegen 2020, 20% van de studenten een internationale ervaring moet opdoen. Om deze norm te halen werkt de Vlaamse regering aan een mobiliteitsactieplan.

Pagina's